Ny affärsstrategi baserad på hållbarhetstänkande

Företag som vill växa och öka sina vinster måste i framtiden fokusera sina insatser så att såväl aktieägarna, samhället som miljön gynnas.

San José, Californien och London – 15 januari 2008 – Att bara koncentrera sig på en av områdena och åsidosätta de andra kan skada företagets möjligheter att nå långsiktig framgång. Ett ökat fokus på hållbarhet ökar samtidigt möjligheterna att lyckas med en sådan parallell satsning, så att företaget kan bli mer innovativt, differentierat och framgångsrikt.

Det här är de viktigaste slutsatserna i den rapport som idag publiceras av en grupp internationella forskare med inriktning på företagens samhällsansvar och hållbar utveckling. Rapporten, ”A New Mindset for Corporate Sustainability”, har sponsrats av BT och Cisco. Forskarna, som är verksamma i Kina, Singapore, Spanien, Storbritannien och USA, erbjuder koncisa råd baserade på fallstudier och akademiska teorier rörande dessa ämnen från hela världen. Rapporten listar också tio steg som företag bör vidta för att bli innovatörer med ett hållbart perspektiv.*

Rapporten, presenterar en ny strategi kallad S2AVE (Shareholder and Social Added Value with Environmental Restoration, Aktieägarvärde och mervärde med miljösanering) och betonar hållbarhetstänkandets betydelse när det gäller att främja innovation i hela affärsverksamheten, samt att hållbarhet bör vara en strategi snarare än ett mål. Den visar att omfattande omorganisationer inte är nödvändiga för att uppnå hållbarhetsmål, utan att det som främst krävs är övertygelse och visionärt tänkande hos företagsledningen så att värderingar rörande företagets samhällsansvar och hållbar utveckling kan spridas genom hela organisationen.

Författarna av rapporten träffades flera gånger under arbetets gång, men istället för att träffas på plats bedrevs alla diskussioner via Cisco TelePresence, en lösning för högupplösta videokonferenser. Detta gjorde det möjligt för gruppen att träffas och diskutera arbetet som på ett vanligt möte, samtidigt som man minimerade projektets miljöpåverkan.

En av deltagarna, Professor Sarah Slaughter vid Massachusetts Institute of Technology, säger: ”Sättet som detta projekt tillkom på gav oss alla ett unikt tillfälle att dela med oss av våra synpunkter och att samarbeta på ett helt nytt sätt. Framförallt innebar möjligheten att dela med oss av erfarenheter från hela världen att vi insåg vikten av ett modigt, visionärt ledarskap när det gäller främja innovation genom hållbarhet. Rapporten visar hur företag, rätt ledda, kan utnyttja hållbarhetstänkandet för att öppna upp och ta ledande positioner på marknader som annars skulle förblivit stängda för dem, och på så sätt säkra deras långsiktiga överlevnad.

Vår slutsats är att satsningen på samhällsansvar och hållbar utveckling inte längre bara kan vara en sidoaktivitet, och att aktieägarna inte alltid kan sättas i första rummet. Istället måste man fokusera på alla tre områden samtidigt och se dem som ett integrerat system, för som våra fallstudier visar så kan satsningar på varje enskilt område öka vinsterna på de andra två områdena,” säger Sarah Slaughter.

Rapporten tar upp följande ämnen:

Professor Zhouying Jin vid Chinese Academy of Social Sciences, som deltog i projektet, sammanfattar: ”Det här var ett unikt tillfälle för oss att samarbeta och producera ett dokument som kan vara till konkret nytta för företag i hela världen. Våra diskussioner har gjort det uppenbart att om vi kan dela med oss av best practices för hållbarhet, så kommer företagen snabbare kunna dra ekonomisk nytta av dem. Företagen bör inte se hållbarhet som en kostnad, utan som en möjlighet. Vi tror att detta är det bästa sättet för företagen att bli innovativa och nå framgång.”

Ett unikt samarbete
François Barrault, VD på BT Global Services, säger: ”BT och Cisco ville skapa ett gemensamt projekt rörande ett ämne som bägge företagen tycker är viktigt. Dessutom ville vi att det skulle vara ett globalt projekt som kombinerade de tekniska lösningar med den infrastruktur som vi marknadsför gemensamt. Vi anser att forskarnas slutsatser på ett tydligt sätt lyfter fram de utmaningar som BT, Cisco och företag i hela världen står inför. Vi bör inte bara göra hållbarhet till en integrerad del av våra affärsstrategier; vi vill också använda detta för att förbättra våra företag och göra dem mer konkurrenskraftiga.”

Phil Smith, teknikchef på Cisco, tillägger: “Det är avgörande att hållbarhetstänkandet verkligen blir kärnan i företagens affärsstrategier. Möjligheten att samarbeta globalt med TelePresence-teknik är ett konkret steg i den riktningen. Det här projektet, som är det första i sitt slag, visar att vår teknik gör det möjligt att samarbeta på ett avancerat sätt över hela jordklotet.”

BT och Cisco i samarbete
BT och Cisco delar en vision för IP-tjänsternas framtid. De två företagen har, baserat på deras insikter som marknadsledare inom ett antal nätverkade IT- och kommunikationstjänster, ett oöverträffat utbud i hela världen till kunder som vill migrera till IT-konvergens. BT och Cisco, som samarbetat sedan 1990-talet, samarbetar för att kunna erbjuda världsledande IT och telekomteknologi. Samarbetet innebär att BT erbjuder förstklassig Cisco-teknologi uppbackad av marknadsledande integrationstjänster. Genom sin gemensamma förståelse för komplexa nätverksmiljöer levererar partnerskapet överlägsen kompetens, överlägsna tjänster och överlägset mervärde.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Åsa Eriksson, PR-ansvarig
Cisco Systems Sverige
Tel 08 685 9187
Mobil 076 100 5587
E-post: aserikss@cisco.com

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 62 000 anställda och omsatte 34,9 miljarder dollar under räkenskapsåret 2007. För mer information besök: http://www.cisco.se

Margarera Le Calvé, Sales Director BT Nordic
Tel: +46 8 555 75 000
Mobil: +46 73 4435500
E-post: margareta.lecalve@bt.com

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och - tjänster och har verksamhet i 170 länder. Merparten av verksamheten innefattar nätrelaterade IT-tjänster, nationella och internationella telekomtjänster och kvalificerade bredbands- och internetprodukter och tjänster. BT består i huvudsak av fyra affärsområden: BT Global Services, den internationella verksamheten utanför UK och där Norden ingår, BT Openreach, BT Retail och BT Wholesale. Under det år som slutade 31 mars 2007 uppgick BT-koncernens inkomster till 20,223 miljoner pund, och dess bruttovinst var 2,484 miljoner pund. British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag till BT Group plc och innefattar all verksamhet inom BT Group och dess tillgångar. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Se också: www.bt.com/aboutbt